Utredning & behandling av ADHD och autism för barn

Välkommen att skicka NP-utredningsremisser till oss!

Barn 10*-17 år (gäller från det barnet fyller 10 år) utreds på BUMM. Yngre barn ska remitteras till BUP.
Remiss från skolhälsovården krävs.

Dessa utredningar bekostas av Region Stockholm och inte av familjen själv.

Vi utför även privatbetalda neuropsykiatriska utredningar för barn och ungdomar 4-17 år. Utredning för att plocka bort adhd-diagnos görs på ungdomar och unga vuxna upp till 23 års ålder.

Koncentrationshöjande adhd-medicin kan sättas in från att barnen är 6 år när andra anpassningar inte räcker till. På Idun Bumm är vi extra noggranna med medicinuppföljningen.

Hos oss erbjuder vi också samtalsstöd och Kognitiv beteendeterapi vid behov hos barnpsykolog för alla våra patienter 6-17 år.

Pga ett mycket snabbt ökat inflöde av remisser har vår väntetid stigit till 4 månader 10*-17 år (gäller från det barn barnet fyller 10 år).

 • Pedagogisk beskrivning
 • Medicinsk bedömning (från skolsköterska eller skolläkare) med helhetsbeskrivning av problematiken, relevant medicinsk och social bakgrund
 • Kopia på BVC/SHV-journalen
 • Pedagogisk kartläggning –  Förskolebarn (ladda ner PDFSkolbarn (ladda ner PDF)

När det gäller barn och ungdom med tidigare missbruksproblematik är det viktigt att veta att det är omöjligt att få ett pålitligt resultat av en NP-utredning under pågående missbruk. Därför görs dessa NP-utredningar av missbruksenhet som har möjlighet att ta prov för olika substanser under utredningens gång.

Om svårare psykiatrisk problematik eller autismfrågeställning hänvisas till BUP.

Förnyad NP-utredning/Second opinion

Ibland har ett barn/ ungdom gjort en utredning flera år tidigare och känner nu att läget är annorlunda. 

Observera att ny utredning inte per automatik innebär att slutresultatet av utredningen ger den bedömning som barn eller föräldrar önskade! Dvs vi kan inte garantera att den slutar i att en ny diagnos sätts eller tas bort.

När är det läge att ta bort en tidigare satt diagnos?

Om inte svårigheterna finns kvar / inte längre utgör ett socialt eller mentalt hinder. Det kan röra sig om en ungdom som fått en diagnos 5-10 år tidigare, som genom mognad, anpassningar och struktur har ett liv som ser annorlunda ut än då diagnosen sattes.

När är det läge för en ny utredning för att få en ny diagnos där man vid tidigare utredning avstått från diagnossättning?

Med ökande ålder kommer ökade krav ifrån omgivningen på både egen planeringsförmåga och impulskontroll. Det är exempelvis vanligt att sådana svårigheter blir tydligare när ett barn går över från lågstadiet till mellanstadiet eller från grundskola till gymnasium.

Medicinering mot AD(H)D

Har ditt barn AD(H)D eller annan primär koncentrations- och uppmärksamhetsstörning kan vi erbjuda:

 • Information om medicin
 • Behandling
 • Uppföljning 

Medicinering sker på barnets och föräldrars initiativ och ska alltid vara kombinerad med andra anpassningar både i skolan och hemmet.

Vårt team av barnläkare och barnsjuksköterskor har arbetat med medicinering av koncentrationsstörning i många år.

I nuläget har vi möjlighet att även ta emot även patienter som utretts på andra mottagningar.

Hur går en neuropsykiatrisk (NP-) utredning till?

När det neuropsykiatriska remissteamet godtagit en remiss kommer NP-utredningen sättas igång. Alla möten äger rum på Idun Bumm Kungsholmen lokaler på Sankt Göransgatan 126, 9 tr.

En NP-utredning är komplicerad och har många delar men behöver inte ta lång tid att genomföra. Från start till slut tar det ungefär 1 månad.

 1. Kallelse och skattningsformulär skickas iväg till vårdnadshavare. Dessa ska fyllas i av skolpersonal, vårdnadshavare och av barnet/ungdomen om denne är 11 år eller äldre
 2. Besök hos barnläkare – Både vårdnadshavare och barn/ungdom ska komma. Räkna med 1 timmes besök. Vi tar även vikt, längd, blodtryck och ibland, men långt ifrån alltid tar vi blodprov eller skickar iväg remiss för blodprovstagning.
 3. Samtal och intervju hos psykolog – Enbart vårdnadshavare ska komma
 4. Psykologtestning 1 – Barn/ungdom ska komma. Vårdnadshavare är inte med under själva testningen men sitter utanför. Testningen tar ca 2 timmar.
 5. Psykologtestning 2 – Barn/ungdom ska komma. Vårdnadshavare är inte med under själva testningen. Testningen tar ca 2 timmar.
 6. Telefonintervju med lärareViktigt att psykolog fått telefonnummer till lärare/mentor! Ev intervju med andra viktiga vuxna (idrottsledare, scoutledare tex).
 7. Psykologteamet diskuterar igenom testresultat och intervjuer.
 8. Psykolog och barnläkare diskuterar igenom utredningsresultatet på en s.k. diagnosdiskussion och kommer tillsammans fram till en slutlig bedömning om en diagnos ska sättas och vilka rekommendationer som ska ges sett till barnets/ungdomens styrkor och svårigheter.
 9. Psykologen har återgivning till familjen av utredningsresultat (anpassas till barn/ungdom).
 10. Psykologen har återgivning till skolan och elevhälsoteamet med vårdnadshavare närvarande. Samtal om lämpliga anpassningar i skolan.
 11. Medicinering mot koncentrationssvårigheter. På barnets och föräldrars initiativ erbjuds information, behandling och uppföljning av medicin mot koncentrationssvårigheter.